báo cáo công nghệ

Tháng Ba 19, 2016 3:22 chiều

BÁO CÁO

Đánh giá và triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục

 

Căn cứ công văn số 30/CV-PGD&ĐT Đồng Văn ngày 05 tháng 02 năm 2015. V/v yêu cầu Báo cáo chất lượng học sinh học môn Tiếng Việt lớp 1 – CGD và đăng ký số lớp, số giáo viên dự kiến dạy học lớp 1-CGD năm học 2015 – 2016

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Trường PTDTBT TH&THCS Thài Phìn Tủng xây dựng báo cáo chất lượng học sinh học môn Tiếng Việt lớp 1 – CGD học kì I năm học 2014 – 2015.

  1. Chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1
  2. Số lớp triển khai Tiếng Việt lớp 1 – CGD năm học 2014-2015

– Số lớp, học sinh: 2 lớp/ 28 HS. Trong đó: Học tại điểm trường chính 01 lớp/ 20 HS; Học điểm trường lẻ 01lớp/08 HS

  1. Kết quả chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1 cuối năm học 2013-2014

2.1. Kết quả chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1 – Chương trình hiện hành

– Loại Giỏi: 13/149 học sinh, đạt: 5.3% (so với năm học 2012-2013 tăng 1%)

– Loại Khá: 42/149 học sinh, đạt: 28% (so với năm học 2012-2013 tăng: 2%)

– Loại Trung bình: 72/149 học sinh, đạt: 48,3% (so với năm học 2012-2013  tăng: 1%)

– Loại Yếu: 22/149 học sinh, đạt:14.7 % (so với năm học 2012-2013 giảm: 4%)

2.2. Kết quả chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1 – CGD

– Loại Giỏi: 0/0 học sinh, đạt: 0% (so với năm học 2012-2013 tăng/giảm: 0%)

– Loại Khá:0/0 học sinh, đạt: 0% (so với năm học 2012-2013 tăng/giảm: 0%)

– Loại Trung bình: 0/0 học sinh, đạt: 0% (so với năm học 2012-2013  tăng/giảm: 0%)

– Loại Yếu 0/0 học sinh, đạt: 0% (so với năm học 2012-2013 tăng/giảm: 0%)

  1. Kết quả chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1 cuối học kỳ I năm học 2014-2015

3.1. Kết quả chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1 – Chương trình hiện hành

– Hoàn thành: 129/131 học sinh, đạt: 98,5%.

– Chưa hoàn thành: 2/131 học sinh, đạt: 1,5%.